SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
1
พิษณุวัฒน์  แก้ววิทยาการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัทมาภรณ์  ภุมรารสสุคนธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
84.5
Gold
1
3
เฉลิมพร  เบ็ญจคุ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุจิตรา  ดวงศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกชัย  บุญรสศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
83
Silver
2
2
ชุลีพร  โมอ่อน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาริษา  ศัลกวิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77
Bronze
3
4
สุรินทร์  จิตร์ถาวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พัสตราภรณ์  กาฬสิงห์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่งฤดี  กิ้มเส้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ธนากร  ชลเดช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75
4
5
ณิชกานต์  สาระไชย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐาปกรณ์  เอี่ยมวิจิตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
73
5
7
ศรีสุดา  แก้วอำรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยา  สังคะดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
66
6
6
วุฒิศักดิ์  กาญจนาภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันวิสา  พิลึก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
64.5
7
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer