SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
1
สาวิตรี  ละโพธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81
Gold
1
3
จารุวรรณ  เปลี่ยนศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วรากร  หมวดสิงห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เรืองกิตติ์  อย่างดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
78.5
Silver
2
6
ปริญทิพย์  วงศ์ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธีรนนท์  รัตนดิลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธาริการ์  ยีนรัมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วนัท  ศรีเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกรียงไกร  วิฑูรย์เสถียร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
76.5
Bronze
3
2
อมรรัตน์  ขัติยศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนพัฒน์  ไชยป้อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิรันดร์  ตาแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73
4
4
ปิยธิดา  เสรีเบญจพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วรินทร  สลักคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธัญลักษณ์  เปล่งวุฒิไกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชินพัฒน์  ทิพย์ศรีบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
72.5
5
5
วันจักร  รัตนชื่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยุพดี  ฟองชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นภัสดล  ยิ้มน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธนวัน  ม่วงดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชัชชญา  ชัชชวลิตสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
66
6
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer