SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
2
สาวิตรี  ละโพธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
1
11
นันทวัน  เทียนแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
2
4
จารุวรรณ  เปลี่ยนศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
3
5
ดิศราพร  วิทยานนท์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
4
17
อัมรินทร์  ยังอยู่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
5
3
ชุลีพร  โมอ่อน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
6
14
วริชา  สร้อยสวิง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
7
9
พัสตราภรณ์  กาฬสิงห์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
8
24
ชมพูนุช  เทพรักษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
9
6
ปาริชาติ  ชูราศรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
10
1
ปริญทิพย์  วงศ์ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
11
8
ชัชชญา  ชัชชวลิตสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0
12
22
วันวิสา  พิลึก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0
13
7
ปิยธิดา  เสรีเบญจพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
14
21
วันวิสาข์  ทวีชื่นสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
15
10
ปาลิตา  ชาระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
16
25
จีรภา  เพลาวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
17
15
อมรรัตน์  ขัติยศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
18
18
เกตน์นิภา  วรวงษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
19
12
วันวิสาข์  วัฒนะพันธ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
20
23
ชัชชญา  ชัชชวลิตสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0
21
26
พุทธชาด  พรหมบุรมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
22
16
รภัทรา  หิรัญรังสิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
23
19
น้ำผึ้ง  เมืองสมบัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
24
13
ศศิร์ภัทร  กสิกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
25
20
ธิติมา  สุทธิบุตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
26
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer