SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
2
เรืองกิตติ์  อย่างดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
1
3
สุดใจ  เถาว์น้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
2
11
วิภาลักษณ์  พรมณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
3
12
ปัทมนันท์  อันอาจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
4
9
ตวงพร  เผือกหอม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
5
5
กานต์พิชชา  ลิ้มประเสริฐยิ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
6
17
นภารัตน์  ด่านกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
7
1
ธาริการ์  ยีนรัมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
8
14
สุดธิษา  เหล่าเปี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
9
8
พนิดา  จงสุขสมสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0
10
7
ชุติมา  เรืองกระโทก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
11
20
พรพิศ   มุลตะกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
12
10
กมลวรรณ  จงจิตต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
13
21
ฐิตาวรรณ  วิชาโคตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
14
13
สายชล  ศรีตระกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
15
18
พัชรา  บุญเจริญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
16
15
แขไข  สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
17
22
กอบกุล  นงนุช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
18
4
ปัณชญา  ใจสินธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
19
16
สุจินดา  สุวรรณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
20
6
กนกวรรณ  จันทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0
21
19
นันทิยา  สีมาพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0
22
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer