SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แอโรบิก หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
10
อติกานต์  สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
1
3
นิสาชล  บุตรสาทร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
2
2
อ้อยทิพย์  สื่อสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
3
5
เสาวลักษณ์  เลี่ยวเฉลิมวงษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
4
7
กัญจนา  ชัยไพบูลย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0
5
11
มณีพร  คุณยศยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
6
4
ผกาพรรณ  เกียรติชูสกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
7
9
ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
8
16
กำไล  สมรักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
9
6
สุภาณี  สุชาตานนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
10
14
วรลักษณ์  เฉลิมชัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
11
1
ยุพิน  ศรีหิรัญต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
12
8
มัณฑนา  สายบำรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
13
15
ฉวีวรรณ  นันท์ธนะวานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
14
12
สุมาลี  ใจสุดา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
15
13
รุจิรัตน์  ผัดวัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
16
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer