SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
รุจ    
นามสกุล
อดิศรกาญจน์
เพศ
ชาย
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 
     
Sponcer