SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วีรยุทธ    
นามสกุล
ยืนยาว
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 สนุกเกอร์ บิลเลียด
  บิลเลียด มือ 1
 สนุกเกอร์ บิลเลียด
  สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2
 สนุกเกอร์ บิลเลียด
  สนุกเกอร์ทีม 3 คน
 
     
Sponcer