SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
มานพ    
นามสกุล
พินิจพันธ์
เพศ
ชาย
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย
 
     
Sponcer