SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อุมาพร    
นามสกุล
ขานหัวโทน
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 
     
Sponcer