SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
จันทนา    
นามสกุล
จารุไพบูลย์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ลีลาศ
  รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Viennese Waltz
 ลีลาศ
  รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz
 
     
Sponcer