สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
  มหาวิทยาลัยมหิดล
69
57
71
197
2
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
56
54
43
153
3
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41
43
35
119
4
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31
39
33
103
5
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
30
29
86
6
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
21
33
71
7
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17
14
23
54
8
  มหาวิทยาลัยพะเยา
13
4
2
19
9
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
8
8
27
10
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
6
8
25
11
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
5
16
32
12
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
3
-
13
13
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
5
15
28
14
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
9
9
24
15
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
3
5
14
16
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
14
13
32
17
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
5
9
19
18
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
4
2
11
19
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
9
12
25
20
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
2
2
8
21
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
-
-
4
22
  มหาวิทยาลัยบูรพา
3
9
17
29
23
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
3
1
7
24
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
2
5
10
25
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
2
4
9
25
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
2
4
9
27
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
2
3
8
28
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
5
1
8
29
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
4
5
11
30
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
3
3
8
31
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
2
4
8
32
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
2
3
7
33
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
1
2
5
34
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
1
-
3
35
  มหาวิทยาลัยรังสิต
2
-
-
2
36
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
4
7
12
37
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
1
2
1
4
38
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
2
-
3
39
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1
1
-
2
40
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
-
3
4
41
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1
-
-
1
42
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-
4
3
7
43
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-
3
2
5
44
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-
3
1
4
45
  มหาวิทยาลัยนครพนม
-
2
3
5
46
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
2
2
4
47
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
2
1
3
48
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
1
6
7
49
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
-
1
1
49
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-
-
1
1
49
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-
-
1
1
49
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
-
1
1
49
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-
-
1
1
54
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยสยาม
-
-
-
-
54
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
-
-
-
54
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
-
-
-
-
54
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
-
-
-
รวม
401
399
454
1254
 
   
 

Last Update : 6/13/2018 3:52:00 PM