SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี