SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย