SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 243
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 244
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2
 รอบสาม
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 245
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสาม
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 246
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 247
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 248
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 249
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 250
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
09:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 251
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
09:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 252
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
09:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 253
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบสาม
09:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 254
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสาม
09:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 255
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
09:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 256
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสาม
09:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 257
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
09:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 258
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
09:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 259
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 รอบสอง
09:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 260
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
09:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 261
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
09:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 262
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 263
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 264
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 265
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
10:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 266
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
10:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 267
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสอง
10:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 268
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
10:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 269
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
10:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 270
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 271
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
10:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 272
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
10:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 273
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
10:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 274
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
10:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 275
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
10:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 276
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 277
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
10:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 278
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
11:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 279
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
11:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 280
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
11:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 281
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
11:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 282
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
11:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 283
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
11:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 284
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
11:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 285
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสาม
11:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 286
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
11:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 287
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
11:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 288
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
11:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 289
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบสาม
11:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 290
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 รอบสอง
11:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 291
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
11:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 292
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสาม
11:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 293
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
11:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 294
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
11:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 295
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
11:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 296
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
11:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 297
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
11:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 298
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
11:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 299
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
12:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 300
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
12:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 301
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
12:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 302
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสาม
12:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 303
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
12:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 304
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 รอบสอง
12:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 305
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
12:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 306
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
12:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 307
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
12:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 308
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
12:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 309
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
12:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 310
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
12:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 311
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสอง
12:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 312
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
12:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 313
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบสาม
13:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 314
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
13:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 315
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
13:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 316
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
13:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 317
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
13:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 318
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
13:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 319
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 320
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
13:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 321
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
13:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 322
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบสี่
13:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 323
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
13:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 324
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสอง
13:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 325
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
13:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 326
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 327
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 328
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสี่
14:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 329
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสี่
14:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 330
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 331
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 332
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 333
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 334
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
14:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 335
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
14:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 336
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 337
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 338
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 339
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 340
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 341
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
14:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 342
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
14:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 343
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
14:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 344
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 345
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 รอบสอง
14:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 346
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
14:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 347
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
14:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 348
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
15:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 349
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
15:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 350
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสี่
15:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 351
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสาม
15:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 352
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสาม
15:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 353
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
15:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 354
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
15:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 355
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 356
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
15:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 357
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบสาม
15:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 358
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสาม
15:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 359
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสาม
15:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 360
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 361
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 362
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
16:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 363
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
16:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 364
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
16:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 365
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
16:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 366
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 รอบสอง
16:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 367
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
16:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 368
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
16:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 369
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสี่
16:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 370
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสี่
16:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 371
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 372
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
16:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 373
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
16:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 374
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
16:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 375
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 376
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสี่
16:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 377
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
16:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 378
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
16:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 379
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสาม
16:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 380
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
16:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 381
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
16:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 382
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:55
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 383
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2
 รอบสี่
17:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 384
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสี่
17:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 385
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
17:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 386
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
17:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 387
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสาม
17:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 388
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
17:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 389
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
17:20
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 390
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสี่
17:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 391
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
17:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 392
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
17:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 393
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
17:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 394
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
17:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 395
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
17:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 396
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
17:45
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 397
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รอบสาม
18:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 398
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสี่
18:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 399
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
18:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 400
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
18:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 401.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสาม
18:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 402
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
18:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 403
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:10
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 404
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
18:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 405
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
18:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 406
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบสาม
18:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 407
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสี่
18:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 408
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสี่
18:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 409
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสี่
18:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 410
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสี่
18:35
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 411
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
19:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 412
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
19:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 413
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสอง
19:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 414
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
19:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 415
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 รอบสอง
19:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 416
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
19:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 417
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
19:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 418
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
19:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 419
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
19:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 420
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสาม
19:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 421
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
19:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 422
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
19:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 423
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
19:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 424
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
19:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 425
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสี่
19:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 426
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
19:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 427
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
19:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 428
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
19:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 429
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
19:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 430
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
19:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 431
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
19:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 432
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบสาม
20:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 433
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
20:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 434
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสาม
20:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 435
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
20:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 436
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
20:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 437
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
20:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 438
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
20:15
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 439
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
20:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 440
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
20:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 441
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
20:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 445
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
20:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 443
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
20:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 444
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสอง
20:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 445
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
20:40
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 446
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
21:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 447
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
21:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 448
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสาม
21:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 449
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสาม
21:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 450
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
21:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 451
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
21:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 452
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
21:05
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 453
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบสาม
21:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 454
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
21:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 455
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
21:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 456
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
21:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 457
มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
21:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม แบดมินตัน  215 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Sponcer