SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2561

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย E  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
10:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
11:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
11:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย H  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 22
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
12:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย H  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
12:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
13:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
14:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
15:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
15:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
16:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
16:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
17:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
17:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
18:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม วอลเลย์บอล  25 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอล
Print Day by Day Table
Sponcer