SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2561

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย W36  คู่ที่ 36
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
09:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย W37  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสาม
09:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย W38  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
10:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
11:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง   สาย W39  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
11:15
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:45
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม วอลเลย์บอล  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอล
Print Day by Day Table
Sponcer