SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สายที่ สาย M69  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสี่
09:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M71  คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสี่
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M72  คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสี่
11.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M70  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสี่
11.00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer