SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
10:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
10:50
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
11:15
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
11:35
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:05
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
12:20
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
12:50
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
13:10
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:45
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
13:50
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer