SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:05
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
10:05
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบชิงชนะเลิศ
12:20
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer