SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2561    จำนวน 93 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรีฑา ชิง 60 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยานเพื่อสุขภาพ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
จักรยานเพื่อสุขภาพ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
12:20
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์ บิลเลียด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 155
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 156
14:00
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 157
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 158
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
สนุกเกอร์ทีม 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 159
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
สนุกเกอร์ คู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 160
15:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
สนุกเกอร์ บิลเลียด ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หมากรุกสากล บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากรุกสากล บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากรุกไทย บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากรุกไทย บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากฮอส บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากฮอส บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หมากกระดาน ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
แอโรบิก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมทั่วไป รุ่นไม่จำกัดอายุ รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
คู่ผสม รุ่นอายุ 36 - 44 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
Official
แอโรบิก ชิง 16 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer