SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2561    จำนวน 70 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ขว้างจักร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
กรีฑา ชิง 59 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 116
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลเดี่ยว ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
17:30
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
บุคคลเดี่ยว หญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
20.00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์ บิลเลียด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บิลเลียด มือ 1 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 239
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด มือ 2 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 240
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 40-49 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 241
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด อายุ 50 ปี ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 242
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
บิลเลียด คู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 243
12:30
โฆษะสนุ๊กเกอร์ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
Official
สนุกเกอร์ บิลเลียด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer