SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
นิรุตต์
เจริญกิจ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
พุทธิพร
เพชรคงแก้ว
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
อภิชาติ
อู่คชสาร
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
วรวุฒิ
เปสตันยี
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
ธนพร
ภู่นพคุณดี
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
ศุภวิทย์
ชูพล
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
กฤษดากร
ศรีม่วง
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
วิชุดา
จันทร์ประภานนท์
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
ชิษณุพงศ์
แย้มนุ่น
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
ธนัตถ์
เจนสัญญายุทธ
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
ธีรัชศร
แสงงาม
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
อนุรักษ์
ศิริรักษ์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
ดนุพล
มากผ่อง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
ธนพร
โรจน์สุวณิชกร
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
สุรบดิน
ตรีขำ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16
สุรบดิน
ตรีขำ
ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17
รัตติญา
มะกะ
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18
นิธิพันธ์
บุญเพิ่ม
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19
นิธิพันธ์
บุญเพิ่ม
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20
ประวิทย์
ฤทธิบูลย์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Found Data   142   items
Page
1   2   3   4   5   6   7   8  
 
     
Sponcer