SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
บุษราคัม
คล่องการ
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
รมยพร
กิติเวียง
หญิง
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
คมสันต์
ธนาคม
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4
วรุต
คำใจคง
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5
ยุทธพล
ไพชนะ
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6
โชคดี
ศรีสมบัติ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
7
สมชาย
ทิพอ้าย
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8
พสชนันท์
บุญช่วย
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9
อนุวัฒน์
ถืออยู่
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
10
สำเนียง
องสุพันธ์กุล
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11
จิระพล
กลิ่นบุญ
ชาย
เทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
12
สมพร
สุขะ
ชาย
เทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
13
คณน
สุจารี
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14
ชัยชนะ
ใจบุญ
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
15
สมบัติ
เกตุสม
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
16
สมบัติ
เกตุสม
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17
พงศกร
เกิดช้าง
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18
อรรณพ
วุฒิ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
19
วัชรินทร์
วรินทักษะ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
20
วัชรินทร์
วรินทักษะ
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Found Data   27   items
Page
1   2  
 
     
Sponcer